Leerlingenraad

OBS de Roos heeft een eigen leerlingenraad. In de groepen 5, 6 en 7 worden aan het einde van elk schooljaar per klas twee kinderen gekozen die deze functie gaan vervullen tijdens het volgende schooljaar. Minimaal 4 keer per jaar vergadert de leerlingenraad met de directie.

Wie zitten er dit schooljaar in de leerlingenraad?
Twee leerlingen uit de groepen 6, 7, en 8 zitten in de raad.

Wat doet een leerlingenraad?

Bespreekpunten:

 • De leerlingenraad hangt een ideeënbus op, de ideeën worden besproken;
 • Leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeën;
 • De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas;
 • Leden van de leerlingenraad worden aangesproken;
 • Het leerkrachtenteam kan bespreekpunten inbrengen;
 • Per schooljaar krijgt de leerlingenraad een budget van 200 euro, dat zij in overleg mogen besteden voor school.

Organisatie:

 • De leerlingenraad komt minimaal 4 keer per jaar bij elkaar onder schooltijd of na schooltijd (afhankelijk van de begeleiding van de leerkracht);
 • Bij elke vergadering is de directeur of één van de leerkrachten als adviseur/begeleider/vraagbaak aanwezig;
 • Een kringgesprek voor de vergadering gaat vooraf aan het vaststellen van de agenda;
 • Punten vanuit de leerlingenraad kunnen meegenomen worden naar de ouderraad, de medezeggenschapsraad of het team;
 • De leerlingenraad treedt tijdens de vergaderingen in overleg met de directie om te toetsen of de ideeën van de leerlingenraad uitvoerbaar zijn en hoe de leerlingenraad die ideeën gaat uitvoeren;
 • De notulen worden openbaar gemaakt voor alle leerlingen;
 • De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas;
 • De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad, maar zijn herkiesbaar.