Jaarklassen en lesmethoden

Op De Roos werken we volgens het leerstofjaarklassensysteem. Dit betekent dat we de groepen samenstellen op basis van leeftijd. We kennen 8 leeftijdsklassen, namelijk groep 1 tot en met 8. Bij de kleuterklassen zitten groep 1 en 2 gecombineerd in een klas. Bij De Roos hebben we nu 2 kleuterklassen.

Naast deze groepen hebben we 2 leeftijdsoverstijgende groepen, dat zijn onze nieuwkomergroepen.
In deze groepen worden leerlingen van 6-12 jaar van verschillende andere basisscholen voor 1 jaar geplaatst. In dat jaar leren deze kinderen die nieuw in Nederland zijn met name Nederlands. Na dit jaar worden ze weer teruggeplaatst op hun basisschool van herkomst.

Groep 1 tot en met 8 werkt volgens een doorgaande lijn op het gebied van de leervakken. In de onderbouwgroepen (1 t/m 3) wordt met name gewerkt met concreet materiaal. Gaandeweg naar groep 8 wordt er steeds meer gewerkt vanuit methodeboeken, behalve bij wereldorientatie; daar werken we thematisch met het IPC-programma. De kerndoelen en referentieniveau´s van het ministerie van onderwijs  vormen de leidraad van ons onderwijs.

Groep 1 tot en met 8

Centraal in ons onderwijs staan de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen. Deze vakken vormen de basis voor al het andere onderwijs. Vooral deze vakken worden door ons constant onder de loep genomen om ervoor te zorgen dat ze op de meest effectieve wijze gegeven worden.

Het taalonderwijs

Alle klassen worden ingericht met het oog op taalontwikkeling. Al in groep 1 en 2 hangen er woorden en stimulerend leesmateriaal. Ook in de bovenbouwgroepen hangen we ‘talig’ werk op. Zo zien we daar gedichten en werkstukken op de prikborden hangen.

In groep 1 en 2 (en ook op de voorschool van AKROS die gekoppeld is aan De Roos) werken we met de methode Piramide. Elke twee a drie weken wordt er gewerkt met thema’s zoals lente, zomer, kunst en kleding. Bij elk thema wordt er les gegeven op verschillende niveaus van aanbieden. Zo komen de kinderen die al veel weten ook aan bod. Alle ontwikkelgebieden (aanvankelijk schrijven, aanvankelijk lezen enz.) worden behandeld bij elk thema.

In groep 3 werken we met de methode Lijn 3. Zie voor meer informatie ook hieronder bij leesonderwijs. Lijn 3 gaat verder met het lezen en schrijven van groep 1 en 2. De methode Piramide gaat verder met de ingezette lijn uit de kleuter- en peutergroepen. In groep 3 wordt hier in het bijzonder de woordenschat mee uitgebreid.

In de groepen 4, 5 en 6 werken we sinds schooljaar 2016/2017 met de methode STaal. De methode maakt kinderen sterk in taal én spelling. In STaal staan opbrengstgericht werken en toepassen centraal. De kinderen vergaren in de eerste twee weken van elk thema kennis die zij in week drie toepassen in de vorm van een betekenisvol eindproduct. STaal spreekt tot de verbeelding van kinderen. Door vele films, verrassende thema’s, teksten en bronnen die zó uit het echte leven komen vergeten de kinderen bijna dat ze gedegen taalonderwijs krijgen. Daarnaast kenmerkt STaal zich door de bewezen preventieve spellingaanpak van José Schraven en het combineren van spelling en grammatica. De komende schooljaren zulen de groepen 7 en 8 ook gaan starten met STaal en stoppen we in etappes met de methode Taal Actief.
In groep 7 en 8 werken wij nu (schooljaar 17/18) nog wel met de taalmethode, Taal Actief nieuw’ . Taal Actief behandelt alle kerndoelen die door de overheid beschreven zijn op het gebied van taal. Deze onderdelen komen cyclisch terug in de verschillende groepen, en aan het eind van groep 8 levert dit goede resultaten op voor taalbegrip, woordenschat, spelling en grammatica.

Ook wordt voor ons taalonderwijs gebruik gemaakt van computerprogramma’s die bij de methode horen om nog extra inoefenmogelijkheden te creëren.

Het leesonderwijs

In groep 1 en 2 zijn leeshoeken ingericht. Kinderen worden in de leeshoek voorgelezen en mogen zelf lezen. Via de methode Piramide worden de leesletters aangeleerd. Kinderen die al kunnen lezen worden uitgedaagd om moeilijkere boekjes te leren. Kinderen die het nog moeilijk vinden krijgen extra hulp om te beginnen.

In groep 3 gaan we verder met het aanvankelijk lezen, het leren lezen. Wij werken met de methode Lijn 3.
Deze methode biedt ruime mogelijkheden voor zowel kinderen die al heel goed kunnen lezen als voor kinderen die beginnen met het leesonderwijs. Zo zijn wij nog beter in staat om met de kinderen van groep 3 op hun eigen leesniveau te werken. In deze methode is ook het taalonderwijs verwerkt.

In de groepen 4 t/m 8 ligt de nadruk op het voortgezet technisch lezen. Hiervoor gebruiken we de methode Estafette.

Voor het zelfstandig lezen kunnen de leerlingen een keuze maken uit de boeken van onze schoolbibliotheek. Ook bezoeken we regelmatig met de leerlingen de openbare bibliotheek en lenen we per thema thema boekenkisten via de OBA.

Begrijpend lezen

Kinderen moeten leren om een door hun gelezen tekst ook daadwerkelijk te begrijpen en na te kunnen vertellen. Ze moeten dus leren hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden. Dit ‘begrijpend lezen’ is voor kinderen moeilijk maar het is bij elk vak noodzakelijk. Het mag dus duidelijk zijn dat voornamelijk dit onderdeel onze nadrukkelijke aandacht heeft.
Voor het begrijpend lezen gebruiken wij de methode ‘Tekstverwerken’ en het programma Nieuwsbegrip XL’. Nieuwsbegrip komt elke keer met een tekst behorend bij het nieuws van de weken daarvoor. Kinderen zijn nieuwsgierig, waardoor we twee vliegen in een klap slaan.
In de groepen 7 & 8 doen de kinderen aan boekpromotie, zij bevelen hun groepsgenoten hun favoriete boeken aan tijdens een korte spreekbeurt en voorleesmoment.

Het rekenonderwijs

Nadat de kinderen in groep 1 en 2 via de Piramidemethode het voorbereidend rekenen onder de knie hebben gekregen gaan we vanaf groep 3 verder met de methode: 'Alles Telt'. Deze nieuwe methode hebben we in gebruik sinds schooljaar 2011-2012 en gaat uit van het realistisch rekenen. Dit is rekenen waarbij wordt uitgegaan van situaties zoals je die in de omgeving tegenkomt. Kinderen worden o.a. gestimuleerd zelf hun oplossingen te formuleren en te beargumenteren en krijgen zo een beter beeld van wat ze doen.

Naast het gebruik van deze methode zal er, om bepaalde rekenvaardigheden te conditioneren, extra aandacht gegeven worden aan wat meer traditionele rekenvormen. Het inslijpen van vaardigheden door bijvoorbeeld rijtjessommen te oefenen in de klas of mee te geven als huiswerk hoort hier bij.

Het schrijfonderwijs

In de methode Lijn 3 zit het begin van het schrijfonderwijs n.l. de schrijf-motorische ondersteuning. Hierna gaan de kinderen verder met de op dit moment (2010) meest recente versie van de schrijfmethode Pennenstreken.

International Primary Curriculum (IPC)

We zijn in het schooljaar 2016/2017 gestart met het werken met IPC (International Primary Curriculum). We zetten IPC in van groep 3 tot en met 8 voor de vakken mens en maatschappij, aardrijkskunde, natuur, techniek, geschiedenis, tekenen, handvaardigheid, muziek, ICT, Engels en bewegingsonderwijs. 
Dit houdt in dat onze kinderen aan deze vakken werken rondom een bepaald thema. Afhankelijk van het thema duurt zo’n unit vier tot tien weken. 
De units variëren per bouw en zijn afgestemd op de ontwikkelingsfase en belevingswereld van de kinderen. Ook is er veel ruimte voor eigen inbreng. We sluiten aan bij de vragen van de leerlingen en stimuleren hen om zelf antwoorden te zoeken en te formuleren. Het mooie van deze manier van werken is dat de kinderen leren op verschillende manieren naar een onderwerp te kijken. 
Gemiddeld werken we ongeveer 6 uur per week met IPC, voornamelijk in de middag. 
De kinderen worden actief betrokken bij hun eigen leerproces, en doelgericht leren staat bij elk thema centraal. Ouders hebben ook een belangrijke rol bij de thema’s, zo wordt u gevraagd iets te komen vertellen, mee te helpen of te helpen met het verzamelen van materialen. De kinderen presenteren regelmatig aan elkaar, maar ook ouders kunnen komen kijken bij een presentatie, voorstelling of tentoonstelling. 

Verkeer

Vanaf groep 3 krijgen de kinderen verkeerslessen. In groep 3 en 4 is dat met de methode Klaar over!. Vanaf groep 5 werken wij met Tussen school en thuis. Deze methode is in samenwerking met ons gemaakt en leert de kinderen ook over de verkeersituaties in de buurt van de school, zodat de verkeerslessen nog meer betekenis krijgen. Naast de verkeerslessen in groep 3 tot en met 8 krijgen de kinderen van groep 7 ook een theoretisch verkeersexamen. De leerlingen uit groep 8 doen mee met het praktische verkeersexamen.

Techniek- en natuuronderwijs

Speciale aandacht heeft bij ons het natuur- en techniekonderwijs. Wij hebben destijds deel uitgemaakt van het Programma VTB (Verbreding Techniek Basisonderwijs) en hiervoor als school een certificering behaald en middelen gekregen. Doel van dit programma was een duurzame integratie van ‘techniek’ in het basisonderwijs, waarbij de aanpak door de school zelf bepaald wordt. In de gang boven ziet u de techniektorens staan. In deze mooi vormgegeven torens zit een compleet techniekprogramma voor groep 1 t/m 8. Dankzij dit programma zijn wij nog beter in staat de kinderen voor te bereiden op de exacte vakken van het Voortgezet Onderwijs.

Engels

Amsterdam is een mondiale stad en de kinderen bij ons op school komen daar al vroeg mee in contact. Naast het Nederlands leggen we een accent op het aanleren van Engels voor de groepen in de bovenbouw. Al in de kleutergroepen wordt begonnen met het aanleren van Engelse liedjes en rijmpjes. Vanaf groep 4 wordt er in IPC ieder jaar een thema in het Engels gekozen. Vanaf groep 5 wordt er gewerkt met de methode Just do it’. In groep 8 nemen we een praktische toets af bij de kinderen. De kinderen moeten zich in het Engels zien te redden in ons taaldorp.

Baas in Eigen Soap

Baas in eigen soap hangt samen met de ontwikkeling van de sociaal emotionele vaardigheden. Baas zet de drie basisbehoeften van iedereen op school (leerling, teamlid en ouder) centraal: Je mag veilig laten zien wie je bent (autonomie) / Je hoort erbij en je wordt gemist als je er niet bent (relatie) / Wat je kent en kunt doet er toe en wat je nog niet kan mag je leren (competentie). Bij ons op school speelt iedereen zijn eigen hoofdrol en leren we iedereen om die rol in te nemen en uit te voeren. Dit leidt tot een professionele cultuur binnen een lerende organisatie en zorgt voor een sociale veiligheid voor de leerlingen. Vanuit deze kern maken we de slag naar de (verhoogde) opbrengsten van onze school. Bij elk vak en elke les of dat nou taal, aardrijkskunde of gymnastiek is komen we op deze basisbehoeften terug en oefenen we hiermee en wijzen we elkaar op de vier grondwetten van de Roos die hier ook bij passen: respect, niet over de streep, zonder geweld en aanspreekbaar.

Computers op school

Op onze school zijn diverse computers aanwezig, die wij op allerlei momenten binnen ons onderwijs gebruiken. In alle groepen staan vier computers waarmee de kinderen diverse vaardigheden oefenen. Ook hebben de kinderen toegang tot het internet en kunnen zij e-mailen. Ons computernetwerk wordt beheerd door de Rolf groep. Zij zorgen dat we dagelijks goed met de computer kunnen werken zonder dat onze kinderen met ongewenste websites in aanraking komen. Samen met ons bestuur hebben we een internetprotocol opgesteld. Hiermee leren we de kinderen hoe we op een verantwoorde wijze met het internet om kunnen gaan.

Het bewegingsonderwijs

De Roos beschikt over een speellokaal (voor de peuters en kleuters) en een prachtig gymlokaal, dat op de eerste verdieping ligt.
Bewegen is voor kinderen erg belangrijk. In het speellokaal krijgen de peuters en kleuters beweginglessen (dans, spel, balanceren enzovoorts).
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 krijgen in het grote gymlokaal  twee keer per week vijfenveertig minuten les van een speciale vakleerkracht. De bedoeling van dit onderwijs is de kinderen zo goed mogelijk toe te rusten voor deelname aan alle soorten bewegingscultuur. De kinderen leren basisvaardigheden als springen, zwaaien, klimmen en balanceren, lopen en bewegen op muziek. Ze leren om te gaan met allerhande spelmateriaal en met flexibele spelregels. Verder besteden wij aandacht aan motorische remedial teaching (MRT) met als doel: vroegtijdig motorische beperkingen signaleren en via gerichte oefeningen te verbeteren. Plezier in bewegen opbouwen en onderhouden is ons hoofddoel. Kinderen nemen op de gymdagen hun gymspullen mee van huis.

Het muziekonderwijs

De Roos neemt deel aan de Muziek Talent Express (MTE), een lange leerlijn die aangeboden wordt door Aslan Muziekcentrum. Dit muziekcentrum is gespecialiseerd in muziekonderwijs voor basisscholen in Amsterdam. Het uitgangspunt van de methode is dat het materiaal aansluit bij de belevingswereld van de kinderen. Dit betekent aan de ene kant dat we tijdens de muzieklessen repertoire uit zo veel mogelijk landen behandelen, aan de andere kant heeft het repertoire betrekking op thema's die in de klassen en op school behandeld worden.

Een zeer belangrijke focus is taal. Gemeenschappelijke onderdelen als klank, intonatie, tempo, ritme, timing en articulatie wijzen op verwantschap tussen muziek en taal. Muziekeducatie blijkt voor belangrijke cognitieve ontwikkeling te zorgen, die het leren van taal wellicht bevordert. Dit is echter een nieuw onderzoeksgebied dat verschillende wetenschappers, en ook Aslan Muziekcentrum, aan het exploreren is.

Klik hier om nog meer te lezen over de muzieklessen.

Beeldende Vormingslessen

Klik hier