Kunst- en Cultuurprofiel

Op De Roos is beeldende vorming een belangrijk onderdeel van ons totale lesaanbod. De Roos heeft als één van de weinige basisscholen nog een eigen vakleerkracht beeldende vorming, juf Carlijn. Zij geeft wekelijks les aan de kinderen uit de groepen 2 t/m 8 en de NK. Ze is aanwezig op de dinsdag (hele dag) en de vrijdagmiddag.

Juf Carlijn is ook de coördinator van het Atelier (naschoolse activiteit) die een paar keer per jaar wordt georganiseerd. Daarnaast coördineert ze presentaties en tentoonstellingen en bewaakt de doorgaande leerlijn rond het vak beeldende vorming.

Natuurlijk is zij niet de enige die aandacht heeft voor kunst- en cultuureducatie. Ook de groepsleerkracht besteedt aandacht aan dit vak vooral bij o.a. de IPC thema's. De beeldende vorming leerkracht kan dan als expert hierbij adviseren.

Op De Roos is ook een speciaal cultuurpaspoort ontwikkeld waarin de kinderen alle cultuur gerelateerde uitstapjes van school (en van thuis) bij kunnen houden. Na acht schooljaren is dit dan een mooi naslagwerk wat ze kunnen behouden.

Door deze combinatie ontstaat er een goede samenhang tussen beeldende vorming met de groepsleerkracht, de cultuurcanon en kunst- en cultuurgeschiedenis.

Doelen BeVo:
Tijdens de lessen beeldende vorming wordt er aandacht besteed aan een deel van de landelijke kerndoelen voor het Primair Onderwijs (PO), die als volgt omschreven zijn:

 • 54. De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren;
 • 55. De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren;
 • 56. De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Hoe ziet het lesaanbod / de leerlijn er gedurende een schooljaar uit op de Roos?

Aan de hand van de landelijke kerndoelen wordt er per opdracht en per blok gekeken naar de vijf onderstaande leerdoelen:

 • Creatief denken: beeldend vormgeven als proces; 
 • Visualiseren: beeldende basisvaardigheden; 
 • Herkennen: van vaardigheden en kunstbeschouwing;
 • Beschouwen: beeldbeschouwing, kunst- en cultuurgeschiedenis; 
 • Presenteren: maken van presentaties van het gemaakte werk.

Het uitgangspunt van de lessen BeVo is een doorlopende leerlijn, waarbij er vakoverstijgend wordt gewerkt. In samenwerking met de groepsleerkracht en de programma onderdelen van IPC, werken de kinderen aan de volgende domeinen:

 • Twee dimensionaal (platte vlak); met tekenen en schilderen zoals het leren werken met technieken en materialen als houtskool, verf, ecoline, inkt en drukwerk
 • Drie dimensionaal (ruimtelijk); met vorm en constructie zoals het leren vormgeven van ruimtelijke vormen van papier, klei, hout en karton
 • Vier dimensionaal (nieuwe media): zoals het leren werken met fotografie, animaties en film.

Het Atelier

Naast de reguliere lessen BeVo kunnen de kinderen zich ook inschrijven voor het Atelier. Dit is een speciale klas/naschoolse activiteit, zoals ook de schoolband, waarbij een paar keer per jaar na schooltijd (vrijdags) binnen 1 uur extra aandacht wordt besteedt aan het creatieve proces en speciale vaardigheden. Kinderen die graag willen tekenen, schilderen, knutselen en bouwen kunnen zich hiervoor opgeven. Per groep kunnen er per schooljaar maximaal drie kinderen deelnemen aan het Atelier. Opgave is helaas dus niet altijd een garantie op een plek.