Medezeggenschapsraad

Medezeggenschap is in het onderwijs bij wet geregeld. De Medezeggenschapsraad (MR) bij de Roos bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. Ouders en personeel kunnen mee praten en mee beslissen over het beleid van de school. De MR-leden vertegenwoordigen in deze alle ouders en alle personeelsleden.

De MR wat is dat dan?

De MR houdt zich op beleidsmatig niveau bezig met OBS de Roos. De MR adviseert en heeft indien gewenst bij een aantal onderwijs gerelateerde onderwerpen ook instemmingsrecht. Dat wil zeggen dat de MR toestemming moet verlenen bij sommige beleidsvoorstellen van de directie van school. Maar de MR kan ook op eigen initiatief voorstellen en ideeën m.b.t. het onderwijs op de Roos ontwikkelen en deze vervolgens aan de directie voorleggen. De vergaderingen van de MR zijn openbaar, u mag deze MR-vergadering altijd bijwonen en meepraten. U hebt echter als niet-MR-lid geen advies- en instemmingsrecht als er over iets gestemd gaat worden.

Wat is de MR niet?

De MR gaat niet over het meedenken over en het regelen van hulp bij diverse extra activiteiten die georganiseerd worden op school en in de klas (zoals Sinterklaas, kerst, sportdagen en andere uitstapjes). Dat is een taak die bij de leden van de Ouderraad (OR) ligt (vaak met hulp van klassenouders). De OR is weer een andere commissie met actieve ouders die zich vrijwillig inzetten voor de Roos.

De huidige leden van de MR zijn:

Ouders:

 • Rikkert van Bergen, vader van Sam (groep 6/7) & Ted (groep 4/5) & Puck (onderbouw)
 • Mark Rutherglen, vader van Lola (groep 6/7)

Personeel:

 • Manouk Sekreve (Groep NK-blauw)
 • Elin Crone (groep 2/3) - voorzitter MR

Een MR-lid blijft in principe twee jaar aan en kan zich daarna herverkiesbaar laten stellen. Als er per periode meer MR-leden aangemeld zijn dan wettelijk mag (bij de Roos maximaal 3 ouders en maximaal 3 personeelsleden), dan worden er bij een herverkiezing weer verkiezingen uitgeschreven.

Vergaderingen

De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Ook zit er (soms) voorbereidingstijd in het lezen van diverse stukken tekst, zoals het schoolplan of protocollen.

Onderwerpen die besproken kunnen worden in een MR-vergadering van een basisschool zijn bijvoorbeeld:

 • Het schoolplan. Dit plan wordt een keer per 4 jaar door de directie geschreven maar kan wel elk jaar op de MR-agenda (evt. vooraf bepaalde keuze/onderwerpen daaruit) terugkomen om e.e.a. te monitoren;
 • De formatie & begroting;
 • De schoolgids en de ouderkalender. Missen er belangrijke onderwerpen hierin?
 • Invulling onderwijstijd. Alleen als hier bijvoorbeeld iets in gewijzigd zal gaan worden, denk dan aan de wijziging van bijv. schooltijden;
 • Het arbobeleid. Zoals lucht, hygiëne en asbest;
 • Protocollen van school. Zoals bijv. het overblijf- en luizenprotocol. Loop alles in de praktijk zoals beschreven in het protocol? Moet er voor de toekomst misschien iets in gewijzigd worden?

Notulen MR OBS de Roos

 • Wilt u graag de laatste MR-notulen ontvangen? Stuur dan een e-mail naar: mr@obs-deroos.nl

Nieuwsbrieven GMR AWBR

 • Meer informatie over de GMR is te vinden op de AWBR site. Klik hier voor de website van de AWBR.
  (Vanuit OBS de Roos is Floor van Bork lid in de GMR.)

Meer info over MR taken en bevoegdheden bij scholen in Nederland in het algemeen is ook te vinden via:
de site van VOO
Of: de site van WMS

Mocht u nog vragen hebben aan de MR van De Roos of heeft u onderwijs gerelateerde onderwerpen waarvan u graag wilt dat die besproken worden, dan kunt u ons mailen via: mr@obs-deroos.nl